cs

en

ru
 • Zaměření
 • O nás
 • Kontakty
 • česky
 • Ochrana osobních údajů

  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ NEBO ODBORNOU PRAXI


  Ucházíte-li se o zaměstnání, odbornou praxi, stáž apod. u společnosti Bauer Technics a.s. (dále „skupina Bauer“), níže naleznete informace o tom, jak budeme nakládat s Vašimi osobními údaji, které jsme si od Vás v této souvislosti vyžádali či získali (dále „údaje“). Zaručujeme, že s Vašimi údaji bude nakládáno s řádnou péčí a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dalšími účinnými národními předpisy a zákony.

   

  • I. Obecné informace
  • II. Jaké osobní údaje zpravidla zpracováváme?
  • III. Účel a právní základ zpracování osobních údajů, doba zpracování
  • IV. Práva subjektu údajů

   

  Vaše údaje nebudou z naší strany žádným způsobem zneužívány, ani prodávány třetím subjektům. Správcem Vašich údajů bude vždy společnost Bauer, která výběrové řízení pro danou pozici zadává. Údaje budeme zpracovávat různými způsoby, vždy však jen v míře nezbytně nutné pro daný účel. Nebudeme provádět automatické zpracovávání, profilování či jiné obdobné způsoby zpracování ani nebudeme zpracovávat zvláštní kategorie osobních údajů.

  Společnost Bauer přijala a trvale udržuje potřebná organizační a technická opatření k zabezpečení Vašich údajů a ochraně Vašeho soukromí. K Vašim údajům budou mít přístup pouze vybraní příjemci, pracovníci personalistiky a řízení lidských zdrojů a vedoucí pracovníci. Údaje budou zabezpečeny proti ztrátě, zneužití, nahodilému či neoprávněnému přístupu třetích osob bez ohledu na to, v jaké podobě jsou uchovávány.

  Kromě údajů získaných přímo od Vás můžeme zpracovávat údaje i další informace, které jsme shromáždili ve společnosti Bauer, jakož i veřejné údaje či údaje od třetích stran. V takovém případě budeme vždy respektovat omezení daná aplikovatelnými právními předpisy. Zpravidla tedy zpracováváme:

  • Identifikační údaje (především Vaše jméno, příjmení, titul, datum narození a pohlaví);
  • Kontaktní údaje (zejména kontaktní adresu, telefonní číslo a e‑mailovou adresu);
  • Údaje související s výkonem práce (zejména vzdělání, absolvované kurzy a školení, předchozí zkušenosti a dovednosti, reference a informace o bezúhonnosti, je-li pro danou pozici vyžadována); a
  • Údaje o posouzení Vaší vhodnosti (zejména posouzení Vaší vhodnosti pro danou pozici).

  Vaše údaje budou zpracovávány na základě:

  • Kroků vedoucích k uzavření smlouvy, a to za účelem hodnocení uchazečů o zaměstnání a uskutečnění náborového procesu. Konkrétně proto, abychom Vás mohli zvát na pohovory a komunikovat s Vámi a abychom mohli z poskytnutých podkladů posoudit Vaši vhodnost na obsazení pracovního místa. Pro tyto účely osobní údaje zpracováváme po dobu trvání náborového procesu.
  • Oprávněných zájmů správce, a to za účelem ochrany právních nároků společnosti, u které se ucházíte o zaměstnání. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku (viz kapitolu IV. Práva subjektu údajů). Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu výběrového řízení a dále 1 rok po jeho skončení. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení. 

   

  Budete-li chtít uplatnit Vaše práva (viz níže) či budete mít jakékoliv dotazy ohledně toho, jak jsou Vaše osobní údaje sbírány a používány, neváhejte se obrátit: (i) na kontakt uvedený pro dané náborové řízení (byl-li Vám již sdělen), a/nebo (ii) na kontakt uvedený pro tyto účely na internetových stránkách (má-li je daná společnost zřízeny), a/nebo (iii) přímo na e‑mailovou adresu tomas.kasprik@bauer-technics.com.

   

  • Právo na přístup: Můžete nás požádat o potvrzení, zda Vaše údaje jsou či nejsou zpracovávány, jakož i o přístup ke svým údajům a následujícím informacím: účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, plánované době zpracování, existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu (viz níže), veškerým dostupným informacím o zdroji údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování a informacím týkajícím se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

   

  • Právo na kopii údajů: Můžete nás požádat o kopii svých údajů. Podáte-li žádost elektronicky, poskytneme Vám informace v elektronické běžně používané formě, pokud nepožádáte o jiný způsob. První kopie se poskytuje bezplatně. Za další kopie na Vaši žádost bude účtován přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

   

   

  • Právo na opravu, doplnění údajů: Můžete nás kdykoli požádat, abychom opravili nepřesné údaje, které se Vás týkají. Můžete rovněž své neúplné údaje kdykoli doplnit, například i poskytnutím dodatečného prohlášení.

   

  • Právo na výmaz („být zapomenut“): Můžete nás kdykoli požádat, abychom Vaše údaje vymazali, při splnění předepsaných podmínek, tj. (a) údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, či (b) údaje byly zpracovány protiprávně. Bude-li Váš požadavek oprávněný, zajistíme likvidaci Vašich údajů v potřebném rozsahu. Likvidace údajů nebude provedena, pokud je zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků společnosti Bauer či je jejich uchování vyžadováno právními předpisy.

   

   

  • Právo na omezení zpracování: Můžete nás kdykoli požádat, abychom zpracování Vašich údajů omezili, při splnění předepsaných podmínek, tj. (a) popíráte přesnost údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost ověřit, (b) zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz a žádáte místo toho omezení zpracování, (c) my již Vaše údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo (d) byla vznesena Vaše námitka proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti Bauer převažují nad Vašimi oprávněnými důvody. Bude-li Váš požadavek oprávněný, zajistíme omezení zpracování Vašich údajů v potřebném rozsahu; i nadále však tyto údaje můžeme použít pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků společnosti Bauer.

   

  • Právo na přenositelnost údajů: Ve vztahu k údajům, které jsme získali přímo od Vás, můžete požádat o jejich předání ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu a poskytnout je jinému správci. Můžete nás taktéž požádat, abychom takové údaje za Vás předali jinému správci přímo my; bude-li to technicky možné, vyhovíme Vám. Vaše práva dle předchozích bodů 1) – 6) můžete uplatnit jakoukoli formou (písemně, e‑mailem, telefonicky apod.), bude-li nám umožněno dostatečně Vás identifikovat. Oprávněným požadavkům vyhovíme bez zbytečného odkladu. Stížnost: Budete-li mít pochybnosti o tom, jak s Vašimi údaji nakládáme, obraťte se na nás, prosím. Máte rovněž právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.